Tarihte Bugün: Kaptan-ı Derya ve Koca Yusuf

Türk ta­ri­hi­nin en bü­yük ami­ra­li­ olan Bar­ba­ros Hay­red­din Pa­şa­; 1470’li yıllarda Midilli Adası’nda doğdu. 1517’de, ağa­be­yi Oruç Re­is ile Ak­de­niz’in en önem­li ka­le­le­rin­den bi­ri olan Ce­za­yir’i, İspanyollarla yaptığı savaşta yenip fet­he­tmiş­ler­di. Ora­da Ce­za­yir Bey­li­ği­’ni kur­du­lar ve Ak­de­niz’i bir Türk gö­lü hâ­li­ne ge­ti­rdi­ler. Oruç Re­is’in vefâtından son­ra Bar­ba­ros Hay­red­din Pa­şa, bu bey­li­ği tek ba­şı­na sür­dür­üp, da­ha son­ra Os­man­lı Dev­le­ti­’nin hi­ma­ye­si al­tı­na gi­rdi. Kâ­nu­nî Sul­tan Sü­ley­man Hân da, Bar­ba­ros Hay­red­din Pa­şa­yı, Osmanlı Devleti’nin ilk Kap­tan-ı Der­ya­lı­ğına getirdi. 1538 yılında, And­rea Dor­ya’nın 600 ge­mi­lik do­nan­ma­sı­nı, 200 çek­ti­ri denilen hem yelkenli, hem de kürekli gemi ile ye­ne­rek de­niz ta­ri­hi­mi­zin en bü­yük za­fe­ri­, Pre­ve­ze Deniz Zaferi’ni ka­zan­dı. 4 Tem­muz 1546’da ve­fât et­ti. Tür­be­si İs­tan­bul’da Be­şik­taş’ta­dır.
KOCA YUSUF’UN VEFÂTI
1857 yı­lın­da Bulgaristan’ın Şumnu şehrinin, Karalar köyünde  do­ğan Ko­ca Yu­suf, 16 ya­şın­da gü­re­şe baş­la­ya­rak ve­fâ­tı­na ka­dar sır­tı hiç ye­re gel­me­den gü­reş­miş ve Ci­han Peh­li­vanı un­va­nı­nı al­mış­tır. 1898 yı­lın­da Fran­sa’dan son­ra ABD’ye gi­de­rek çe­şit­li gü­reş­çi­ler­le dün­ya şam­pi­yon­lu­ğu için yap­tı­ğı mü­saba­ka­la­rın hep­si­ni ka­za­na­rak, yur­da dön­mek için New York’tan La Bo­ur­gog­ne isim­li Fran­sız yol­cu ge­mi­si­ne bi­ne­rek 2 Tem­muz gü­nü ha­re­ket et­miş­tir. Bindiği gemi 4 Tem­muz gü­nü, İn­gi­liz yel­ken­li ge­mi­si ile çar­pış­mış ve yol­cu­lar­dan 670’i öl­müş; an­cak 61 yol­cu kur­tu­la­bil­miş­tir. Ko­ca Yu­suf, yolculara yardım ederken kendisi de yaralandı. Aşı­rı kan kay­bın­dan şe­hit ol­du.

YEMEK………..YUFKALI KADAYIF

MALZEME: 1 yuf­ka , 300 gr ka­da­yıf, 1 bar­dak dö­vül­müş ce­viz, 200 gr sadeyağ. Şer­be­ti için: 2.5 bar­da­k şe­ker, 2.5 bar­dak su, ya­rım li­mon su­yu.
YAPILIŞI: Bir yuf­ka ya­yıp içi­ne di­dik­len­miş ka­da­yıf ya­yı­lır. Üze­ri­ne ce­viz ser­pip ru­lo ola­rak sa­rı­lır. 1 par­mak ka­lın­lı­ğın­da ke­si­lip yağ­lan­mış tep­si­ye di­zi­lir. Üzer­le­ri­ne eri­ti­len ya­ğ ka­şık­la dö­kü­lür, fı­rın­da 200 de­re­ce­de 30 dakika pi­şi­ri­lir. Şer­be­ti için bir ten­ce­re­ye şe­ker ve su ko­nur. Kay­nar kı­va­ma ge­lin­ce li­mon su­yu sı­kı­lır. 2 dakika kay­na­dık­tan son­ra ocak­tan alı­nır. So­ğuk ola­rak ılık ka­da­yı­fın üze­ri­ne şer­be­ti dö­kü­lür. En az 3 sa­at din­len­di­re­rek ser­vis ya­pı­lır.

Hakkında Aziz Dağtekin

1960 yılında Elazığ'da doğdu. Öğrenimini İstanbulda tamamlayarak gazetecilik mesleğine 1983 yılında başladı. sırasıyla Hergün, Bulvar, Hürriyet ve Türkiye Gazetelerinde muhabirlik ve yazı işleri kadrolarında görev aldı. Basın sektöründen 2006 yılında emekli oldu. Halen idare yeri Adana olan ve Ulusal yayın yapan Netinternet, Ekonet Haber, Eko İntenet Haber sitelerinde Genel Yayın Yönetmenliği ve ekonomi ile alakalı yazı ve yorumlar yazmaktadır. Gazetecilik mesleği yanısara sigortacılık, pazarlama ve finans sektöründe üst düzey yöneticiliklerde bulundu. Sırasıyla İhlas Barter ve Turk Barter'da franchise ve bölge müdürlüğü görevlerinde yer aldı. 2005 yılında Turk Barter'dan ayrılarak Anadolu Barter'ı kurdu. Halen 13'e yakın şubesiyle faaliyet gösteren Anadolu Barter'ın Yönetim Kurulu Başkalığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Gazeteci-Yazar Aziz Dağtekin halen Basın Konseyi üyesi ve Adana'da Kurulu bulunan Çukurova Güreş Vakfı ile Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin de kurucu üyesidir.

Göz Atmak İster misiniz?

Ölü rahip, cinsel tacizle suçlanıyor!

Fransız Katolik rahip Abbé Pierre, ölümünden 17 yıl sonra yedi kadına cinsel saldırıda bulunduğu ya …

Bir yanıt yazın