Ana Sayfa / Gündem / Bayram Günleri

Bayram Günleri

Bay­ram gün­le­ri, dînî ve mil­lî ba­kım­dan çok önem­li olan, mil­let­çe hep bir­lik­te se­vinç ve huzur için­de kut­la­dı­ğı­mız gün­le­r­dir. Mübârek gün ve ge­ce­ler­de­ gü­nah­lar affedil­di­ği için, Müs­lü­man­lar bu za­man­lar­da se­vinç­li ve ne­şe­li­dir­ler.
Müs­lü­man­la­rın bir­bi­riy­le kay­naş­tı­ğı, küs olan­la­rın ba­rış­tı­ğı, fa­kir, fu­ka­ra ve ye­tim­le­rin se­vin­di­ril­di­ği, ak­ra­ba ve ta­nı­dık­la­rın ziyâret edil­di­ği bay­ram gün­le­ri, bü­tün İs­lâm mem-leket­le­rin­de özel bir suret­te bu­gü­ne ka­dar kut­la­na­rak gel­miş­tir.
Bay­ram gün­le­rin­de her­kes, te­miz gi­yi­nir. Ço­cuk­la­ra ye­ni el­bi­se­ler alı­nır. Fa­kir, ök­süz ve ye­tim­ler se­vin­di­ri­lir. Ek­se­riya, Bay­ram na­ma­zın­dan son­ra ka­bir­ler ziyâret edi­lir, geç­miş­le­rin, ak­ra­ba ve din bü­yük­le­ri­nin rûhu için Kur’ân-ı ke­rîm oku­nur, duâ edi­lir ve sa­da­ka­lar ve­ri­lir. Da­ha son­ra da, aile bü­yük­le­ri, dost, ak­ra­ba, ar­ka­daş ve ta­nı­dık­lar ziyâret edi­lir. Ço­cuk­lar ba­ba­la­rı­nın ve aile bü­yük­le­ri­nin, genç­ler de yaş­lı­la­rın el­le­ri­ni öper­ler. ­İs­lâ­mi­ye­tin izin ver­di­ği öl­çü­ler için­de ne­şe­le­ni­lir ve lâ­ti­fe­ler ya­pı­lır. Böy­le­ce, Müs­lü­man­la­rın bir ara­da se­vin­me ve kay­naş­ma gün­le­ri olan bay­ram­lar­la, İslâm top­lu­mu­nun kül­tür mi­ra­sı olan gü­zel örf, âdet ve ge­le­nek­ler ne­sil­den ne­si­le ak­ta­rıl­mış­ olunur.
Pey­gam­berimiz “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” Me­di­ne’ye hic­ret edin­ce, Me­di­ne­li­le­rin câhili­ye âdet­le­rin­den kal­ma bay­ram­la­rı kut­la­dık­la­rı­nı gö­rün­ce; “Al­la­hü te­â­lâ si­ze on­lar­dan da­ha ha­yır­lı iki bay­ram (Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ra­mı) ih­san et­ti.” bu­yu­ra­rak Müs­lü­man­la­ra se­vinç ve ne­şe gün­le­ri­ni bil­dir­miş­tir.
Ay­rı­ca İs­lâm bü­yük­le­ri, bir Müs­lü­ma­nın Al­la­hü te­â­lâ­nın emir­le­ri­ne uyup, ya­sak­la­rın­dan sa­kı­na­rak, gü­nah iş­le­me­den, ha­ram lok­ma ye­me­den ge­çir­di­ği gün­le­ri de bay­ram ka­bul et­miş­ler­dir. Cennete gi-rildiğinde ise en büyük bayramdır.

Hakkında admin

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekointernet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Hazır mısın İstanbul? Bu günden itibaren İzlanda kışı geliyor!..

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Cuma günü sabah saat 10.00 itibarıyla İstanbul'un büyük bölümünde [...]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: